Tag Archives: null

How To Set a Date Format In GridView Using ASP.NET (Using HtmlEncode Property)

A very common desire is to set a column of a GridView to display just the month, day and year of a DateTime type. The problem is the by default, the HtmlEncode property of the BoundField attribute ( <asp:BoundField …) is set to True. Tiếp tục đọc

Advertisements
Đăng tải tại 4-Coding | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Thêm giá trị Null vào cột kiểu dữ liệu DateTime trong SQL Server sử dụng Asp.net

Đôi khi chúng ta cần insert giá trị null vào cột có kiểu dữ liệu DateTime trong Sql server. Hãy làm theo các bước sau Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 4-Coding | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?