Visual Studio 2008 switch back to 2005

  1. Replace Version 10.0 in *.sln files with Version 9.00
  2. Replace 2008 with 2005 in *.sln
  3. Replace Version=”9.00″ with Version=”8.00″ in each *.vcproj / *.csproj / *.vbproj file
Advertisements
Bài này đã được đăng trong 4-Coding và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.