Cool Yahoo! Messenger Status Image on your Website / Blog / Friendster / Myspace

– Bạn thường trao đổi thông tin khách hàng bằng Yahoo Chat, nhưng không biết phải làm sao để đưa nick Yahoo của mình vào Website, Forum, Blog,… thì copy đoạn mã này gián vào nơi bạn cần. Chúng sẽ luôn xuất hiện trên website của bạn, Mọi người khi đang truy cập sẽ biết bạn đang ở trạng thái Online hay Offline. Có rất nhiều kiểu để lựa chọn.

– Mỗi website nên có chức năng này, để hỗ trợ mọi người nhanh hơn, đồng thời tạo ra một kết nối liên tục tới khách hàng

Highslide JS

<a href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&m=g&t=1&1=us”></a&gt;

Highslide JS

<a href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&m=g&t=2&1=us”></a&gt;

Highslide JS

<a href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&m=g&t=3&1=us”></a&gt;

Highslide JS

<a href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&m=g&t=4&1=us”></a&gt;

Highslide JS

<a href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&m=g&t=5&1=us”></a&gt;

Highslide JS

<a href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&m=g&t=6&1=us”></a&gt;

Highslide JS

<a href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&m=g&t=7&1=us”></a&gt;

Highslide JS

<a href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&m=g&t=8&1=us”></a&gt;

Highslide JS

<a href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&m=g&t=9&1=us”></a&gt;

Highslide JS

<a href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&m=g&t=10&1=us”></a&gt;

Highslide JS

<a href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&m=g&t=11&1=us”></a&gt;

Highslide JS

<a href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&m=g&t=12&1=us”></a&gt;

Highslide JS

<a href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&m=g&t=13&1=us”></a&gt;

Highslide JS

<a href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&m=g&t=14&1=us”></a&gt;

Highslide JS

<a href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&m=g&t=15&1=us”></a&gt;

Highslide JS

<a href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&m=g&t=16&1=us”></a&gt;

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Web-Design và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.